Ochrana osobních údajů

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

    • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu

a státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, bankovní spojení

  • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa
  • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění, kterými se rozumí zejména informace o povolání, o předmětu pojištění, jeho ocenění a umístění (v případě pojištění majetku), údaje ve velkém technickém průkazu (v případě pojištění vozidel), o charakteru vykonávané činnosti (v případě pojištění přerušení provozu nebo pojištění odpovědnosti), o délce pobytu a cílové destinaci (v případě cestovního pojištění), apod.
  • Údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, kterými se rozumí informace o Vašich potřebách a požadavcích, údaje o členech Vaší rodiny a Vašich zkušenostech souvisejících s pojištěním, a to včetně originálů nebo kopií dokumentů poskytnutých za tímto účelem.

 

Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě Vašeho výslovného souhlasu pro účely kalkulací, návrhů, uzavření pojistných smluv, správy, řešení a  likvidací pojistných událostí a ukončování pojistných smluv (abychom pro Vás mohli připravit pojištění dle Vašich požadavků a potřeb a zajištění kompletního klientského servisu)

Osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR

Osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.